KALKULATOR ZAKAT

Zakat Fitrah

zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan. Syarat zakat fitrah sebagai berikut : beragama islam, hidup pada saat bulan ramadhan, memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya isul fitri. Zakat fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.

Zakat Mal

zakat harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik. Zakat mal meliputi :

Zakat Emas dan Perak

zakat yang dikenakan atas emas atau perak yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram emas. Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 gram perak. Kadar zakat atas emas ataupun perak sebesar 2,5%.

Zakat Emas dan Perak
Emas gram
Perak gram
Jumlah zakat emas gram
Jumlah zakat perak gram
Zakat Emas dan Perak (jika dibayar dengan uang)
Harga 1 gram emas Rp
Harga 1 gram perak Rp
Jumlah zakat emas yang dikeluarkan Rp
Jumlah zakat perak yang dikeluarkan Rp
Total zakat emas dan perak yang dikeluarkan Rp
 

Zakat Uang dan Surat berharga lainnya

zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat uang surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram emas. Kadar zakat atas uang dan surat berharga sebesar 2,5%.

Nishab
Harga 1 gram emas Rp
Nishab Rp
Harta
Uang tunai dan tabungan Rp
Saham dan surat berharga lainnya Rp
Piutang Rp
Total Harta Rp
Kewajiban
Hutang Rp
Total Kewajiban Rp
Zakat
Selisih harta dan kewajiban Rp
Zakat yang dikeluarkan Rp
 

Zakat Perniagaan

zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas. Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%.

Nishab
Harga 1 gram emas Rp
Nishab Rp
Harta
Uang (Cash, Tabungan, dkk) Rp
Stok Barang Dagangan Rp
Piutang Rp
Total Harta Kena Zakat Rp
Kewajiban
Hutang Rp
Biaya Lain Rp
Total Kewajiban Rp
Zakat
Selisih harta dan kewajiban Rp
Zakat yang dikeluarkan Rp
 

Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan pada saat panen. Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah. Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan
Hasil Panen kg
Jenis Pengairan
Zakat
Zakat yang dikeluarkan kg
 

Zakat Peternakan

zakat yang dikenakan atas hasil binatang ternak yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan ditempat penggembalaan umum. Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.

Kambing
Jumlah Kambing ekor
Zakat Kambing
Zakat yang dikeluarkan ekor
 
Sapi
Jumlah Sapi Jantan ekor
Jumlah Sapi Betina ekor
Zakat
Zakat Anak Sapi Betina yang dikeluarkan ekor
Zakat Anak Sapi Jantan yang dikeluarkan ekor
 
Keterangan :
1. Nisab dan kadar zakat atas ternak kambing :
- Nisab 5 - 9, zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor.
- Nisab 10 - 14, zakat yang wajib dikeluarkan 2 ekor.
- Nisab 15 - 19, zakat yang wajib dikeluarkan 3 ekor.
- Nisab 20 - 24, zakat yang wajib dikeluarkan 4 ekor.

2. Nisab dan kadar zakat atas ternak sapi :
- Nisab 30 - 59, zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor anak sapi betina.
- Nisab 60 - 69, zakat yang wajib dikeluarkan 2 ekor anak sapi jantan.
- Nisab 70 - 79, zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan.
- Nisab 80 - 89, zakat yang wajib dikeluarkan 2 ekor anak sapi batina.
- Nisab 90 - 99, zakat yang wajib dikeluarkan 3 ekor anak sapi jantan.
- Nisab 110 - 119, zakat yang wajib dikeluarkan 2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan.
- Nisab >= 120, zakat yang wajib dikeluarkan 3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan.

Zakat Pendapatan dan Jasa

zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras. Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.

Nishab
Harga 1 kg beras Rp
Nishab Rp
Pendapatan dan Jasa
Pendapatan Rp
Jasa Rp
Total Pendapatan dan Jasa Rp
Zakat
Zakat yang dikeluarkan Rp
 

Zakat Rikaz(Harta temuan)

zakat yang dikenakan atas harta temuan. Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab. Kadar zakat rikaz sebesar 1/5 atau 20%. Zakat Rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Rikaz(Temuan)
Nilai Harta Rp
Zakat
Zakat yang dikeluarkan Rp
 

1. Perhitungan Zakat ini didasarkan pada :
PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 52 TAHUN 2014 tentang "SYARAT DAN TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF".
2. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
3. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12(dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.